Runsten U435, L2016:1608, Husby-Ärlinghundra 70:1 i Sigtuna, Stockholm
Foto av Runsten U435, L2016:1608
Foto av Runsten U435, L2016:1608
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Þorkell och Sjafi lät resa stenhällen(?) ... den gode, och Heðinfast, hans hustru. Må Gud och Guds moder hjälpa hans ande."

Visa originaltolkning och runtext

× þurkil × auk × s(i)afi × la(t)u × risa × stain[il] … …a × ka^uþan × auk × hiþinfast : kuna has : kuþ : hialbi : ant : hans × auk| |kus muþi ×

× þurkil × auk × s(i)afi × la(t)u × risa × stain[il] … …a × ka^uþan × auk × hiþinfast : kuna has : kuþ : hialbi : ant : hans × auk| |kus muþi ×

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 1,15x1 m på sakristians N vägg, runhöjd 12 cm.
Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Torkel och Säve läto resa stenhällen ... en god, ... och Hedenfast, hans hustru. Gud och Guds moder hjälpe hans ande."
Se skiss i inventeringsboken.

Återfunnen 1945.
Uppmålad 1979.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Husby-Ärlinghundra socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrka

Sakristians N vägg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Husby-Ärlinghundra socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.640113
Longitud: 17.882253
Lämnings-ID: L2016:1608
Riksantikvarieämbetets ID: Husby-Ärlinghundra 70:1
Sveriges runinskrifter: U435 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Sigtuna
Socken: Husby-Ärlinghundra
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:1608