Runsten U434, L2013:3080, Husby-Ärlinghundra 220 i Sigtuna, Stockholm
Foto av Runsten U434, L2013:3080
Foto av Runsten U434, L2013:3080
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"... hade ... gjort ... Ketill, far ..."

Visa originaltolkning och runtext

… …t · kiara · uf… […- (k)itil · faþur …]

… …t · kiara · uf… […- (k)itil · faþur …]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, fragment av U 434. Enligt beskrivning i Fornvännen 1992:155 (Thorgunn Snaedal) utgörs fragmentet av mörkgrå granit och är 0,52 x 0,5 x 0,27 m. Endast den inre ramlinjen av runslingan är i behåll.

Fragmentet återfanns 1990 i NV bogårdshörnet. De äldsta uppgifterna om stenen är från 1600-talet. Enligt Peringskiöld fanns stenen i "Hussby vestra stiglucka". Stigluckan revs på 1720-talet och ett fragment av den har sedan hamnat i bogårdsmuren.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Husby-Ärlinghundra socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Fragmentet står nu mot V kyrkogårdsmuren, inte långt från Husby-Ärlinghundra 204:1.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Husby-Ärlinghundra socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.639953
Longitud: 17.880853
Lämnings-ID: L2013:3080
Riksantikvarieämbetets ID: Husby-Ärlinghundra 220
Sveriges runinskrifter: U434 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Sigtuna
Socken: Husby-Ärlinghundra
Riksantikvarieämbetets information: » L2013:3080