Runsten U428, L2016:7807, Norrsunda 47:2 i Sigtuna, Stockholm
Foto av Runsten U428, L2016:7807
Foto av Runsten U428, L2016:7807
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Gunnarr och Gullaug lät resa stenen till minne av Víghjalmr, deras son."

Visa originaltolkning och runtext

× kunar × auk × kulaug × litu × raisa × st[ain × ifti](ʀ) × uiki(a)… × sun sin ×

× kunar × auk × kulaug × litu × raisa × st[ain × ifti](ʀ) × uiki(a)… × sun sin ×

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1)Gravfält 100x55 m (N 35cg V-S 35cg Ö) bestående av ca 30fornlämningar. Dessa utgöras av ca 20 runda stensättningar och1runsten. Stensättningarna äro ca 4-8 m diam och ca 0,2-0,5 m h.Flera ha tydliga kantkedjor av ca 0,2-0,8 m l och ca 0,2-0,4 m hstenar. Övertorvade. Flera av stensättningarna äro skadade genomskattgrävning. På gravfältet finnas även rester (S hälften) aven hög, ca 10 m diam och ca 1,0 m h. 2)Runstenen står igravfältets N del. (Ca 2,5 m S om landsväg). Den är ca 2,3 m h,2,0 vid basen samt 0,75 vid toppen (NÖ-SV) och den vänder denristade sidan mot N. Runornas höjd är 10 cm. Runstenen ärhopsatt av tre stycken. En del av runstenen saknas. Gravfältetär beväxt med enstaka granar och lövträd. Gunnar och Gullög lätoresa stenen efter ----- sin son -----. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Norrsunda socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flackt krön och sluttningar av bergrygg med moränavlagringar.Hagmark

I NV, gränsande mot väg

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Norrsunda socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.587933
Longitud: 17.882583
Lämnings-ID: L2016:7807
Riksantikvarieämbetets ID: Norrsunda 47:2
Sveriges runinskrifter: U428 (Upplands runinskrifter)
Plats: Viggeby
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Röd granit
Runristare: Fot 2
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Sigtuna
Socken: Norrsunda
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:7807