Runsten U420, L2016:7660, Norrsunda 70:1 i Sigtuna, Stockholm
Foto av Runsten U420, L2016:7660
Foto av Runsten U420, L2016:7660
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… denna sten rests till minne av Björn, hans son.

Visa originaltolkning och runtext

…[- × raisa × stai]n × þin(a) × if[tiʀ ×] (b)iarn [× sun × sin ·]

…[- × raisa × stai]n × þin(a) × if[tiʀ ×] (b)iarn [× sun × sin ·]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, fragment av ca 60x30 cm, vid basen, ca 1 m h. ( V 20cgS-Ö 20cg N ) med ristningen åt S. Runhöjd 0,06 m. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Norrsunda socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Backsluttning åt SSÖ mot sjön, park

Beskrivning och markering överförda från Rosersbergsinv. nr 70

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Norrsunda socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.572225
Longitud: 17.845808
Lämnings-ID: L2016:7660
Riksantikvarieämbetets ID: Norrsunda 70:1
Sveriges runinskrifter: U420 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Sigtuna
Socken: Norrsunda
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:7660