Runsten U378, L2015:8846, Vidbo 134:2 i Sigtuna, Stockholm
Foto av Runsten U378, L2015:8846
Foto av Runsten U378, L2015:8846
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Sveinn och Ígulfastr, de reste stenen och gjorde bron till minne av Ígull, deras far och Áselfr, deras mor."

Visa originaltolkning

× suain × ok × ihy[lfastr × þaiʀ × stain × ritu × ok × bro kiarþu × eft-r × ihul × faþur × sin · ok ·] aselfi ' muþur sina

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1)Runsten, granit, avslagen, 1,1 m h, 0,8 m br (ÖNÖ-VSV) och 0,4m tj. Runorna är 4-5 m h. Ristningen vetter åt N. runstenens 2)två övriga delar är inmurade i källare. (Kryssmarkering påkartan). T A: Upplands fornminnesförenings tidskrift nr IV 1875s. 66. U 378. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vidbo socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av moränkulle med berg i dagen. Hagmark

10 m Ö om ÖSÖ hörn av uthus. Kryssmarkering anger plats för toppen

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Vidbo socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.700632
Longitud: 17.977162
Lämnings-ID: L2015:8846
Riksantikvarieämbetets ID: Vidbo 134:2
Sveriges runinskrifter: U378 (Upplands runinskrifter)
Plats: Åsby
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Sten
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Sigtuna
Socken: Vidbo
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:8846