Runsten U371, L2012:432, Skepptuna 364 i Sigtuna, Stockholm
Foto av Runsten U371, L2012:432
Foto av Runsten U371, L2012:432
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Ketill och Brúnketill, de reste denna sten till minne av Ulfr av Laughamarr(?), deras far... Må Gud och Guds moder hjälpa hans ande och själ bättre än han förtjänade."

Visa originaltolkning och runtext

kitil × (u)(k) × brunkitil (þ)(i)(ʀ) × [ris]tu × stin × þina × -…ʀ × ulf × i lukobri × faþur × s[i]… … … …[l]bi × ans × ot uk × sa[l]… … … …[uþ]iʀ bitr × þan hn × kirþi til

kitil × (u)(k) × brunkitil (þ)(i)(ʀ) × [ris]tu × stin × þina × -…ʀ × ulf × i lukobri × faþur × s[i]… … … …[l]bi × ans × ot uk × sa[l]… … … …[uþ]iʀ bitr × þan hn × kirþi til

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (U 371), av blågrå gnejs. 2,3 m h, 0,8 m br (N-S) och 0,6 m tj. Runhöjd 7-8 cm. Ristad på V sida, något skadad. Inskrift:"Kättil och Brunkättil reste denna sten efter Ulf i Laghamra, deras far. Gud hjälpe hans ande och själ, och Guds moder bättre än han förtjänade". Området runt stenen undersökt 1985. (RAÄ dnr 5623/85)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skepptuna socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av moränhöjd med berg i dagen. Skogsmark, gravfält.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Skepptuna socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.686305
Longitud: 18.129342
Lämnings-ID: L2012:432
Riksantikvarieämbetets ID: Skepptuna 364
Sveriges runinskrifter: U371 (Upplands runinskrifter)
Plats: Lövhamra
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Gnejs
Runristare: Gunnar
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Sigtuna
Socken: Skepptuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:432