Runsten U358, L2016:9225, Skepptuna 1:1 i Sigtuna, Stockholm
Foto av Runsten U358, L2016:9225
Foto av Runsten U358, L2016:9225
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Folkmarr lät resa denna sten till minne av sin son Folkbjörn. Han mötte också sitt slut bland grekerna. Må Gud hjälpa hans ande och själ."

Visa originaltolkning och runtext

fulkmar × lit × risa × stin × þina × iftiʀ × fulkbiarn × sun × sin × saʀ × itaþis × uk miþ krkum × kuþ × ialbi × ans × ot uk salu

fulkmar × lit × risa × stin × þina × iftiʀ × fulkbiarn × sun × sin × saʀ × itaþis × uk miþ krkum × kuþ × ialbi × ans × ot uk salu

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, av granit, 2 m h, 0,3-0,9 m br (VNV-ÖSÖ) och 0,3-0,4 mtj. Runhöjd 8-9 cm. Ristningen vetter mot SSV. Nyligen i målad.På baksidan är 1 ristad kantig figur 0,5x0,5 m, nyligen imålad.Skiss se boken. Stenen ska ha påträffats i kyrkogårdsmuren. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skepptuna socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

SV sluttning av moränrygg. Tomtmark-kyrkogård

3,5 m SSV om kyrka och 2,5 m VNV om vapenhus

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Skepptuna socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.708945
Longitud: 18.092886
Lämnings-ID: L2016:9225
Riksantikvarieämbetets ID: Skepptuna 1:1
Sveriges runinskrifter: U358 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Sigtuna
Socken: Skepptuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:9225