Runsten U352, L2017:6255, Frösunda 67:1 i Vallentuna, Stockholm
Foto av Runsten U352, L2017:6255
Foto av Runsten U352, L2017:6255
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Siglaug lät resa stenarna till minne av Sigviðr, hennes son.

Visa originaltolkning och runtext

× sihlauh × lit × stain[a r](i)ta × iftiʀ sihuiþ sun sin

× sihlauh × lit × stain[a r](i)ta × iftiʀ sihuiþ sun sin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, gnejsgranit, 2 m hög 0,7-0,9 m bred (N 15cg V-S 15cg Ö) och 0,2-0,3 m tjock. Runhöjd 7-9 cm. Ristningen vetter mot V. Stenen är nu svårläst, dels pga bergartens växlande utseende och hårdhet och dels pga bristande uppmålning.
Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Siglög lät uppresa stenen efter Sigvid, sin son."

Uppmålad 1979.
Uppmålad 2004.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Frösunda socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

V-sluttning av moränrygg. Igenväxande hagmark.

10 m V 40cg S om transformator, 30 m Ö 30cg N om väg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Frösunda socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.658447
Longitud: 18.141142
Lämnings-ID: L2017:6255
Riksantikvarieämbetets ID: Frösunda 67:1
Sveriges runinskrifter: U352 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Vallentuna
Socken: Frösunda
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:6255