Runsten U340, L2015:275, Orkesta 33:1 i Vallentuna, Stockholm
Foto av Runsten U340, L2015:275
Foto av Runsten U340, L2015:275
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… hade … Sveinn/Steinn och …

Visa originaltolkning och runtext

… × lit … …ain × auk ' …

… × lit … …ain × auk ' …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, ljusgrå granit, nu 0,7 m h och 0,4x0,5 m i sida. Stenenär nu ca hälften av ursprunglig storlek. På NV sidan är enrunslinga. Runhöjd 6-8 cm. Ristningen vetter mot NV. Var tidigareV stolpen i broräcket på S sidan av landsvägen. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Orkesta socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Finsediment. I kanten av åker

4 m S om landsväg och 4 m V om bäck

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Orkesta socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.60513
Longitud: 18.110711
Lämnings-ID: L2015:275
Riksantikvarieämbetets ID: Orkesta 33:1
Sveriges runinskrifter: U340 (Upplands runinskrifter)
Plats: Orkesta
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Vallentuna
Socken: Orkesta
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:275