Runsten U328, L2016:5896, Markim 6:2 i Vallentuna, Stockholm
Foto av Runsten U328, L2016:5896
Foto av Runsten U328, L2016:5896
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Gyríðr och Guðlaug, de lät resa denna sten till minne av Ónæmr(?), deras far och till minne av Andsvarr, deras husbonde. Tolka dessa!

Visa originaltolkning

kuriþ · uk · kuþluk · þaʀ · litu · risa · stin · þina iftiʀ unif · faþur · sin · uk · iftiʀ · onsur · bunta · sin · raþ| |þisi

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Gravfält, 65x20-30 m (NÖ-SV), bestående av ca 10 fornlämningar.Dessa utgöres av 1 hög(?) ca 8 runda stensättningar och 1runsten. Högen är 6 m diam och 0,6 m h. I N kanten är en rundadsten, 0,9x0,8 m och 0,6 m h. I mitten grop, 2 m diam och 0,8 mdj. Blottande några stenar, 0,2-0,4 m st (kärnröse?). Högen ärbelägen i NÖ spetsen av gravfältet (något osäker). De rundastensättningarna är 5-9 m diam och 0,1-0,3 m h. Övertorvade, 2med i ytan enstaka stenar, 0,2-0,7 m st. Den störstastensättningen har mitsten? 0,8x0,6 m och 0,2 m h, en annan har 3stenar i mitten, 0,2-0,4 m st och 0,1 h. en har synlig kantkedaji Ö kanten, 0,2 m h av 0,3-0,6 m l stenar, en annan har i Ökanten 3 stenar med ett mellanrum av 2 m 0,3 m h och 0,5-0,9 m l.Flera av stensättningarna är ojämna i ytan och skadade, ett parmåste betraktas som osäkra. Runstenen är belägen i NÖ delen avgravfältet (punktmarkerad på fotokartan) strax SV om högen. Denbestår avgranit, är 2,3 m h, 0 Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Markim socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Avsatser av NÖ-och Ö-sluttande, moränbunden bergsklack med bergdelvis i dagen. Hagmark (enstaka lövträd, tallar och enar)

15 m SSV om åker (VNV-ÖSÖ). Och 12 m Ö om gavel på hus

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Markim socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.587805
Longitud: 18.035936
Lämnings-ID: L2016:5896
Riksantikvarieämbetets ID: Markim 6:2
Sveriges runinskrifter: U328 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Vallentuna
Socken: Markim
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:5896