Runsten U325, L2016:6063, Markim 20:1 i Vallentuna, Stockholm
Foto av Runsten U325, L2016:6063
Foto av Runsten U325, L2016:6063
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Þellinefr/Þelli-Nefr/Þilinefr/Þili-Nefr och Þor-… … sten till minne av Freysteinn, deras far; och Vé-… till minne av hans släkting till äktenskap."

Visa originaltolkning och runtext

× þilinifr × auk × þu(r)… … (s)tain × iftiʀ fraistain × faþur sin auk × u(i)f… at × mah sin

× þilinifr × auk × þu(r)… … (s)tain × iftiʀ fraistain × faþur sin auk × u(i)f… at × mah sin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 2,5 m h, 1,8-1 m br (NV-SÖ) och 0,2-0,3 m tj.Runhöjd 7-8 cm. Ristningen vetter mot NÖ. Runstenen består av 5bitar nu sammanfogade med cement. Texten är nu nästan oläslig. TA: Upplands Runinskrift nr: 325. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Markim socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av moränhöjd. Kyrkogård

5 m NV om NV hörn av sakristia

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Markim socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.606458
Longitud: 18.05005
Lämnings-ID: L2016:6063
Riksantikvarieämbetets ID: Markim 20:1
Sveriges runinskrifter: U325 (Upplands runinskrifter)
Plats: Markims kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Gnejsgranit
Runristare: Torsten
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Vallentuna
Socken: Markim
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:6063