Runsten U307, L2015:5459, Skånela 123:1 i Sigtuna, Stockholm
Foto av Runsten U307, L2015:5459
Foto av Runsten U307, L2015:5459
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Jǫrundr och Jarl, dessa söner(?) till Ingimarr och Ketiley lät göra landmärket till minne av Ingvarr, deras bror. Och Œpir ristade."

Visa originaltolkning och runtext

iaruntr uk iarl ' (þ)--- …uniʀ · ikimar ⁓ uk · ketilyaʀ · litu kiara mi[r]ki · [i]f(t)iʀ inkuar · broþur · sin in ' ybiʀ ' risti

iaruntr uk iarl ' (þ)--- …uniʀ · ikimar ⁓ uk · ketilyaʀ · litu kiara mi[r]ki · [i]f(t)iʀ inkuar · broþur · sin in ' ybiʀ ' risti

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristning i flyttblock. Ristningsytan är delvis övertäckt avjord. Ristningsytan ovan mark är ca 1,75x1 m st. Runhöjd 7-9 cm.Ristningen vetter mot V-VNV. Flyttblocket är ca 2x2 m st och ca 1m h. Bör imålas. Skylttexten söndrig. 28 resp 55 m VSV därom ärtvå tidigare reg odlingsrösen, som nu är helt övertorvade ochfornlämningsliknande. Stickprov utvisade plocksten i det V,rundade stenar i det Ö. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skånela socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Ö delen av låg bergrygg med tunna moränavlagringar mellan flackdalgångar. Hagmark, f d

19 m V om åkerkant, 50 m N 30cg Ö om kraftledning

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Skånela socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.585526
Longitud: 17.947036
Lämnings-ID: L2015:5459
Riksantikvarieämbetets ID: Skånela 123:1
Sveriges runinskrifter: U307 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Sigtuna
Socken: Skånela
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:5459