Runsten U289, L2017:3910, Hammarby 120:1 i Upplands Väsby, Stockholm
Foto av Runsten U289, L2017:3910
Foto av Runsten U289, L2017:3910
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"...och Holmfastr lät resa stenarna till minne av Holmgeirr, deras far, en kompetent tapper man."

Visa originaltolkning och runtext

…r × auk hulm[fastr × litu × risa stina × iftiʀ ×] (h)ulmkiʀ × faþur × sin trink hifan

…r × auk hulm[fastr × litu × risa stina × iftiʀ ×] (h)ulmkiʀ × faþur × sin trink hifan

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, fragment, av grå granit, 1,6 m hög. Stenen avsmalnar något upptill. Runorna äro 9-10 cm höga, 5-6 mm breda och 2-3 mm djupa. Inskriptionen vetter mot Ö, N och V. Lutar mot VNV. Enligt skylt (La och Raä) har stenen tidigare stått på motsatt sida av vägen. Flyttad till nuvarande plats 1937. Inristning enligt skyltens översättning:"... och Holmfast läto resa stenarna efter Holmger, sin fader, en duglig man."

Flyttad 1937.
Lagad 1938.
Lagad och uppmålad 1966.
Uppmålad och skyltad 1986.
Uppmålad 2006.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hammarby socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

V kanten av moränplatå. Tomtmark

11 m V om V hörnet av hus och 7 m SÖ om landsväg samt 1,5 m SV om infartsväg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Hammarby socken eller Upplands Väsby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.531675
Longitud: 17.931903
Lämnings-ID: L2017:3910
Riksantikvarieämbetets ID: Hammarby 120:1
Sveriges runinskrifter: U289 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Hammarby
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:3910