Runsten U280, L2017:3974, Hammarby 11:1 i Upplands Väsby, Stockholm
Foto av Runsten U280, L2017:3974
Foto av Runsten U280, L2017:3974
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Vébjörn lät hugga stenen till minne av Gunnis dotter, hans hustru."

Visa originaltolkning och runtext

uibiarn lit · hkua stain · iftiʀ · kuna totur · kunu sina

uibiarn lit · hkua stain · iftiʀ · kuna totur · kunu sina

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runstensblock, ca 1 m h, 1,6 m l och ca 1,2 m br. Inskriptionenåt S på en sluttande yta. Runorna är ca 7 cm h, 5-6 mm br och 1-3m djupa med oklara kanter. 1 m V om blocket är 2) Fragment avrunstensblock, 0,7 m h, 1 m l och 0,9 m br. På ovansidan enfigurativ slinga utan text. Ifylld, men mycket grunt huggen av ca5-8 mm br och 1 mm dj spår. 2 m SSV om nr 11 är gammal väg,beskriven under nr 10. T

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hammarby socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

S sluttning av bergshöjd med moränavlagringar. Blandskog, grönområde.

SV kanten av gravfält Raä nr 9, ca 15 m N om blivande gångväg, och 2 m N om gammal väg samt 23 m V om runsten nr 10 (U281). Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Vibjörn lät hugga stenen efter Gunnes dotter, sin hustru." Uppmålad och skyltad 1986. Uppmålad 2007.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Hammarby socken eller Upplands Väsby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.507613
Longitud: 17.903735
Lämnings-ID: L2017:3974
Riksantikvarieämbetets ID: Hammarby 11:1
Sveriges runinskrifter: U280 (Upplands runinskrifter)
Plats: Smedby
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Sten
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Hammarby
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:3974