Runsten U276, L2017:4179, Hammarby 55:1 i Upplands Väsby, Stockholm
Foto av Runsten U276, L2017:4179
Foto av Runsten U276, L2017:4179
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Djarfr och Andsvarr och Fullugi, de lät resa stenen till minne av Geirbjörn, deras far. Må Gud och Guds moder hjälpa hans ande och själ."

Visa originaltolkning och runtext

tihrfʀ · uk ontsuar · uk fuluki · þiʀ · litu · risa · stin iftiʀ · kiʀ¶biarn · faþur · sin · kuþ · ialbi · ons · ot · uk · sal · uk · kus · muþiʀ

tihrfʀ · uk ontsuar · uk fuluki · þiʀ · litu · risa · stin iftiʀ · kiʀ¶biarn · faþur · sin · kuþ · ialbi · ons · ot · uk · sal · uk · kus · muþiʀ

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 2,85 m hög, 1,7 m bred, 0,7 m tjock. Inskriptionen vätter åt SV. Runtecknen är 7-9 cm höga ca 7 mm breda och 2-3 mm djupt inhuggna. Stenen står i upplagt stenröse.
Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Djärv och Andsvar och Fulluge läto resa stenen efter Gerbjörn, sin fader. Gud och Guds moder hjälpe hans ande och själ." Ristningen är i stort sett klar och tydlig, men ristningsytan har många förrädiska håligheter.

Uppmålad 1985.
Skyltad 1987.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hammarby socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Lasarettspark
Vid Löwenströmska lasarettet.
4 m NNV om vägskäl och 1 m ÖNÖ om gata

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Hammarby socken eller Upplands Väsby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.5391
Longitud: 17.916547
Lämnings-ID: L2017:4179
Riksantikvarieämbetets ID: Hammarby 55:1
Sveriges runinskrifter: U276 (Upplands runinskrifter)
Plats: Hammarby
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Gunnar
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Hammarby
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:4179