Runsten U275, L2017:3916, Hammarby 128:1 i Upplands Väsby, Stockholm
Foto av Runsten U275, L2017:3916
Foto av Runsten U275, L2017:3916
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Þórir och Freysteinn lät resa stenen i mminne om Þorsteinn, deras bror."

Visa originaltolkning och runtext

þuri ⁓ auk frystain ' litu raisa stain iftiʀ ' þurstain broþur sin

þuri ⁓ auk frystain ' litu raisa stain iftiʀ ' þurstain broþur sin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, av rödgrå granit, 1,6 m hög, 0,75 m bred (Ö-V) 0,25 m tjock. Runorna är 7-8 cm höga, 4-6 mm breda och 3-4 mm djupa. Inskriptionen vetter mot N. Står i NV kanten av litet impediment.
Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Tore och Frösten läto resa stenen efter Torsten, sin broder."

Uppmålad och skyltad 1986.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hammarby socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svacka mellan två flacka moränryggar (N-S). Grönområde

24 m V om gångväg och 39 m S 25cg V om hörn av gångväg och bilväg samt 5 m ÖNÖ om radhustomtgräns

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Hammarby socken eller Upplands Väsby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.527928
Longitud: 17.940762
Lämnings-ID: L2017:3916
Riksantikvarieämbetets ID: Hammarby 128:1
Sveriges runinskrifter: U275 (Upplands runinskrifter)
Plats: Brunnby
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Hammarby
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:3916