Runsten U247, L2014:1744, Vallentuna 150:1 i Vallentuna, Stockholm
Foto av Runsten U247, L2014:1744
Foto av Runsten U247, L2014:1744
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Fastlaug(?) lät hugga stenen till minne av Ketill, hennes bror. Sveinn ristade."

Visa originaltolkning och runtext

kasla[uk ·] lt [hkua ·] s[tai](n) [·] i[f]tiʀ · ketil · broþu(r) [s](i)n [su]ain (r)[sti]

kasla[uk ·] lt [hkua ·] s[tai](n) [·] i[f]tiʀ · ketil · broþu(r) [s](i)n [su]ain (r)[sti]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 1,3 m h, 1 m br (NV-SÖ) och 0,4 m tj. Ristningsytan åtSV, är starkt vittrad. Runhöjden 7-8 cm och 7-10 mm br och 3-5 mmdj huggna. Bör rengöras och imålas. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vallentuna socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack moränmark. Betesmark

3 m NV om väg samt 18 m SV om väg till torpstuga

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Vallentuna socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.559447
Longitud: 17.994212
Lämnings-ID: L2014:1744
Riksantikvarieämbetets ID: Vallentuna 150:1
Sveriges runinskrifter: U247 (Upplands runinskrifter)
Plats: Lilla Mällösa
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Glimmergnejs
Runristare: Sven 1
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Vallentuna
Socken: Vallentuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:1744