Runsten U239, L2014:2489, Vallentuna 94:1 i Vallentuna, Stockholm
Foto av Runsten U239, L2014:2489
Foto av Runsten U239, L2014:2489
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Inga lät hugga stenarna ... husbonde ...

Visa originaltolkning och runtext

i(k)a lit hkua · staina · … …a -o--a … ----kru-…

i(k)a lit hkua · staina · … …a -o--a … ----kru-…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 1,7 m h, 0,95 m br (Ö-V) och 0,4 m tj. På den motN vända sida är inskriften samt rik ornamentering. Starkt flagadyta." Runhöjd 5-7 cm. Lutar ca 20cg åt N. Runstenen stod tidigareN om nuvarande plats och på N sidan om landsvägen med inskriftenvänd mot S. Även denna plats var sekundär, och den stod på1600-talet vid en bro vid Myrby. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vallentuna socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Avsats i N delen av mindre moränrygg med berg i dagen. Hagmark

12 m S om väg

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Vallentuna socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.543745
Longitud: 18.039623
Lämnings-ID: L2014:2489
Riksantikvarieämbetets ID: Vallentuna 94:1
Sveriges runinskrifter: U239 (Upplands runinskrifter)
Plats: Lindö, Avunda
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Gnejs
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Vallentuna
Socken: Vallentuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:2489