Runsten U235, L2014:1443, Vada 11:1 i Vallentuna, Stockholm
Foto av Runsten U235, L2014:1443
Foto av Runsten U235, L2014:1443
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Óleifr och Þórir och Tófa reste denna sten till minne av Guðmundr, den gode husbonden."

Visa originaltolkning och runtext

+ ulef[ʀ × auk × þ](u)riʀ × auk × (t)ufa × [rstu · stin × þi](n)a iftiʀ × kuþmut × ku[þan · bota]

+ ulef[ʀ × auk × þ](u)riʀ × auk × (t)ufa × [rstu · stin × þi](n)a iftiʀ × kuþmut × ku[þan · bota]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, ljusgrå granit, 1,5 m h, 0,8 m br N-S vid basen och 0,4 m upptill, 0,5 tj vid basen och 0,3 m upptill. Runhöjd 6-10 m. Ristningen vetter mot Ö. På 0,75 m h finns över hela stenens bredd en intill 2 cm dj och 0,3 m h inslipning, som där utplånat runristningen och upptar en sentida gravskrift. Runristningen har spår av uppmålning i rött.

Från Össeby Hembygdsförening framförs önskemål om rengörning (lavar) och uppmålning av runskrifter och gravinskriften. Intresset för stenen är stor från allmänhetenssida. Den är originell och intressant. Upplysningstavla önskas också.

Enligt Helmer Gustavson (1991) har denna runsten ursprungligen varit rest vid Kusta i Vallentuna socken. Senast vid mitten av 1800-talet fördes den till Vada kyrka. En del av runinskriften på mitten av stenen höggs bort ( se Vada 11:2), då stenen användes som gravsten. Detta har gjort att man inte identifierat den med den endast genom Bureus anteckningar kända runstenen vid Kusta. Runstenen har därför fått två nummer, U199 och U235 i publikationen Upplands runinskrifter.
Den ofullständigt bevarade inskriften har sannolikt ursprungligen lytt:
Olef och Torer och Tova reste denna sten efter Gudmund, en god bonde.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vada socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

SÖ sluttning av moränbunden berghöjd. Kyrkogård
Vada kyrka
20 m SSV om SV hörnet av kyrka. Om Ö om bogårdsmurs insida 5 m Nom bogårdsmurs insida

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

U 199 och U 234 förda hit.

Vill du se flera runstenar i Vada socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.577433
Longitud: 18.204995
Lämnings-ID: L2014:1443
Riksantikvarieämbetets ID: Vada 11:1
Sveriges runinskrifter: U235 (Upplands runinskrifter)
Plats: Kusta
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar: U 199 och U 234 förda hit.
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Vallentuna
Socken: Vada
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:1443