Runsten U227, L2014:2085, Vallentuna 138:1 i Vallentuna, Stockholm
Foto av Runsten U227, L2014:2085
Foto av Runsten U227, L2014:2085
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Ulfkell lät resa stenen till minne av Freysteinn, sin bror; och till minne av sin son."

Visa originaltolkning och runtext

× u(l)[k]il × lit × raisa × istain × iftiʀ × fraistain × bruþur isin × a[uk × k]u[ntru] × ifti sun sin ×

× u(l)[k]il × lit × raisa × istain × iftiʀ × fraistain × bruþur isin × a[uk × k]u[ntru] × ifti sun sin ×

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, röd granit, 1,45 m h, 0,8 m br (Ö 30cg S-V 30cg N) och0,35 m tj. AVsmalnande uppåt. Stenen lutar ca 20cg åt Ö 30cg S.Ristningsytan vetter åt SSV. Runhöjd 5-6 m. Ristningsspåren0,5-0,8 cm br och ca 0,3 cm dj. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vallentuna socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Liten moränrygg. Åkerholme. Barrskog

S ände av moränrygg, 5 m N, 4 m Ö och 9 m V om åkerkant

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Vallentuna socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.542707
Longitud: 17.993505
Lämnings-ID: L2014:2085
Riksantikvarieämbetets ID: Vallentuna 138:1
Sveriges runinskrifter: U227 (Upplands runinskrifter)
Plats: Grana
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Vallentuna
Socken: Vallentuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:2085