Runsten U22, L2017:7807, Färentuna 45:2 i Ekerö, Stockholm
Foto av Runsten U22, L2017:7807
Foto av Runsten U22, L2017:7807
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Ulfr och Vékell och Syrkell/Sørkell, de … denna sten till minne av … deras far. Må Gud hjälpa (hans) ande."

Visa originaltolkning och runtext

ulfr · uk uikil + uk syrkil · þa… …- stain · þina i(f)(t)iʀ ayt--u faþur sin ku·þ (h)ia[lbi] a-t

ulfr · uk uikil + uk syrkil · þa… …- stain · þina i(f)(t)iʀ ayt--u faþur sin ku·þ (h)ia[lbi] a-t

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstenen belägen i gravfältets SÖ-del är av granit 2,10 m hög, 0,9 m bred (NNÖ-SSV) och 0,5 m tjock. Runhöjd 4-13 cm. Ristningen vetter mot NV. Beväxt med tallar, enar, lövträd främst rönn, nypon- och hagtornsbuskar.
Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Ulv och Vikel och Syrkel de ... denna sten efter ..., sin fader. Gud hjälpe anden."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Färentuna socken i Ekerö kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Ställvis moränbunden bergrygg med berg i dagen. Igenväxande hagmark.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Färentuna socken eller Ekerö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.402103
Longitud: 17.626588
Lämnings-ID: L2017:7807
Riksantikvarieämbetets ID: Färentuna 45:2
Sveriges runinskrifter: U22 (Upplands runinskrifter)
Plats: Kungsberga
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Gnejs
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Ekerö
Socken: Färentuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:7807