Runsten U203, L2017:1668, Angarn 23:1 i Vallentuna, Stockholm
Foto av Runsten U203, L2017:1668
Foto av Runsten U203, L2017:1668
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Ale/Alle lät resa denna sten efter Ulv, sin son, fader till Frögärd i Väsby. Rätt är ristat.

Visa originaltolkning och runtext

ali lit -… …-(i)n þino ' aftiʀ ' ulf sun sin ' faþur ' fraikirþaʀ ' i uisbi ' rit is ristit

ali lit -… …-(i)n þino ' aftiʀ ' ulf sun sin ' faþur ' fraikirþaʀ ' i uisbi ' rit is ristit

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, blågrå gnejs, 1,95 m hög, 0,8 m bred (Ö-V) uppåt avsmalnande till 0,6 m bred och 0,1-0,15 m tjock. Runhöjden är 4-8,5 cm. Ristningen vetter åt S. På N sidan är en delvis huggen runslinga utan runor.23:1-3 har varit trappstenar i Angarn kyrka till 1870-talet.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Ale (Alle) lät resa denna sten efter Ulv, sin son, fader till Frögärd i Väsby. Rätt är ristat."

Uppmålad 1993.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Angarn socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

S-sluttning av moränrygg (Ö-V) "Kyrkbacke".

2 m S om bogårdsmur, 2 m V om en tillfartsväg (N-S) 8 m N om landsväg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Angarn socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.536339
Longitud: 18.168657
Lämnings-ID: L2017:1668
Riksantikvarieämbetets ID: Angarn 23:1
Sveriges runinskrifter: U203 (Upplands runinskrifter)
Plats: Angarns kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Sten
Runristare: Frögärd
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Vallentuna
Socken: Angarn
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:1668