Runsten U201, L2017:1726, Angarn 24:1 i Vallentuna, Stockholm
Foto av Runsten U201, L2017:1726
Foto av Runsten U201, L2017:1726
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Tägn och Götdjärv(?) och Sunvat(?) och Torulv de lät resa denna sten efter Toke, sin fader. Han omkom ute i Grekland. Gud hjälpe hans ande och själ.

Visa originaltolkning

· þiagn · uk · kutirfʀ · uk · sunatr · uk · þurulf · þiʀ · litu · risa · stin · þina · iftiʀ · tuka · faþur · sin · on · furs · ut i · krikum · kuþ · ialbi ot ans · ot · uk · salu

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, röd granit, 2,15 m lång (N-S) 0,6-1,15 m synlig bredd (här höjd) avsmalnande åt S, ej synlig tjocklek. Runhöjd 5-9 cm. Ristningen vetter åt Ö. Ristningen är belägen i stenens N del, 1,15 m (N-S) och 1 m av S del saknar ristning.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Tägn och Götdjärv och Sunvat och Torulv de läto resa denna sten efter Toke, sin fader. Han omkom ute i Grekland. Gud hjälpe hans ande och själ."

Uppmålad 1993.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Angarn socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkan är på krön av moränbunden hällrygg (Ö-V) Kyrkogård
I sakristians nordöstra hörn.
Ö väggen intill NÖ hörnet av sakristian, 0,6-0,7 m över marken.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Angarn socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.536625
Longitud: 18.168941
Lämnings-ID: L2017:1726
Riksantikvarieämbetets ID: Angarn 24:1
Sveriges runinskrifter: U201 (Upplands runinskrifter)
Plats: Angarns kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Samma som gjort U 276
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Vallentuna
Socken: Angarn
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:1726