Runsten U172, L2017:8711, Lidingö 21:1 i Lidingö, Stockholm
Foto av Runsten U172, L2017:8711
Foto av Runsten U172, L2017:8711
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Kári(?) och Ingjaldr och ... till minne av Björn, deras far. Må Gud hjälpa ..."

Visa originaltolkning och runtext

× kori × auk × inkaltr × au- … …[t]iʀ · biern : faþur × sin · kuþ i[a]… …

× kori × auk × inkaltr × au- … …[t]iʀ · biern : faþur × sin · kuþ i[a]… …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, grå gnejs, 0,94 m h 0,90 m br (Ö 30cg N-V 30cg S) och0,24 m tj. Runhöjd 5-9 cm. Inskriften på stenens mot N 30cg Vvända sida. Runstenen flyttad från Islinge gård till nuvarandeplats 1943. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lidingö socken i Lidingö kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av mindre moränkulle. Hagmark

17 m NÖ om fotbollsplan (NV-SÖ) och 16 m ÖNÖ om promenadväg(NNV-SSÖ)

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Lidingö socken eller Lidingö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.37092
Longitud: 18.129522
Lämnings-ID: L2017:8711
Riksantikvarieämbetets ID: Lidingö 21:1
Sveriges runinskrifter: U172 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Lidingö
Socken: Lidingö
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:8711