Runsten U165, L2014:182, Täby 4:1 i Täby, Stockholm
Foto av Runsten U165, L2014:182
Foto av Runsten U165, L2014:182
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Jarlabanki lät resa dessa stenar till minne av sig själv medan han levde, och gjorde denna bro för sin ande … ägde hela Tábýr.

Visa originaltolkning och runtext

ia[r]labaki × li- ---sa × staina × þisa × at sik × kuikuan × auk bru þis(a) [× karþi fur ont ×] si-- --- × ati + (a)lan × tabu +

ia[r]labaki × li- ---sa × staina × þisa × at sik × kuikuan × auk bru þis(a) [× karþi fur ont ×] si-- --- × ati + (a)lan × tabu +

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, rödaktig granit, 1,85 m h, 1,15 m br (NNÖ-SSV) och 0,2-0,25 m tj. Runhöjd 6-9 cm. Ristningen vetter mot VNV.
Texten på stenen lyder:
"Jarlabanki lé[t rei]sa steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ônd sí[na ...] átti allan Tábý."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Täby socken i Täby kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flackt lerstråk mellan moränhöjder.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Täby socken eller Täby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.499362
Longitud: 18.063462
Lämnings-ID: L2014:182
Riksantikvarieämbetets ID: Täby 4:1
Sveriges runinskrifter: U165 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Täby
Socken: Täby
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:182