Runsten U155, L2014:1096, Täby 74:4 i Täby, Stockholm
Foto av Runsten U155, L2014:1096
Foto av Runsten U155, L2014:1096
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Sveinn och Ulfr lät resa stenarna till minne av sina bröder. De var söner till Ǫrn och Ragnfríðr.

Visa originaltolkning och runtext

…n × auk × ulfr litu × rai(s)(a) sta… … … …na × þaiʀ × uaru × suniʀ × arnar × auk × raknfriþar ×

…n × auk × ulfr litu × rai(s)(a) sta… … … …na × þaiʀ × uaru × suniʀ × arnar × auk × raknfriþar ×

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten, grå granit, 1,35 m h, 1,05 m br (NV-SÖ) och 0,2-0,25m tj. Ristningen vetter mot SÖ. Runhöjd 6-9 cm. Lagad.28 m 210cg om nr 1 är:2) Runsten, grå granit, 2,6 m h, 1,5 m br (ÖNÖ-VSV) och 0,15-0,25m tj. Ristningen vetter mot SÖ. Runhöjd 7-8 cm. Ytskadad.Ca 3 m ÖNÖ om flygelbyggnad är:3) Runsten, mörk stenart, 0,25 m h, 0,8 m br (VSV-ÖNÖ) och 0,35 mtj. Ristningen vetter mot SSÖ. Runhöjd 7-8 cm. Ytskadad.3 m Ö om nr 2 och 10 m V om landsväg (N-S) är:4) Runsten, 2,25 m h, 1,8 m br (ÖNÖ-VSV) och 0,3 m tj. Ristningenvetter mot SSÖ. Utgöres av tidigare fragment vilken hopfogats.Runstenarna är flyttade till Hagby gård på 1930-talet från denavhysta Litsby gårds gamla tomt. Ristningarna lyder iöversättning:74:1) "Holmfrid lät resa denna sten efter Björn, sin man, ochefter Sigvat, sin son".74:2) "Sven och Ulv läto resa stenarna efter Halvdan och efterGunnar, sina bröder. De togo Österut ....."74:3) "... läto resa ....fast och efter Gerdbjörn, sina bröder.De drogo österut ...."74:4) Sven och Ulv läto resa stenarna (efter sina bröder) De voroÖrns och Ragnfrids söner."T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Täby socken i Täby kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av moränhöjd. Gårdstomt.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Täby socken eller Täby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.473222
Longitud: 18.021039
Lämnings-ID: L2014:1096
Riksantikvarieämbetets ID: Täby 74:4
Sveriges runinskrifter: U155, U156, U157
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Täby
Socken: Täby
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:1096