Runsten U148, L2015:9364, Täby 113:1 i Täby, Stockholm
Foto av Runsten U148, L2015:9364
Foto av Runsten U148, L2015:9364
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Ingifastr lät hugga dessa runor till minne av Ragnfríðr, hans hustru; och Hemingr till minne av sin moder."

Visa originaltolkning och runtext

× inkifastr × lit × rista × runaʀ þisaʀ × aftiʀ × rahnfriþi × kuinu × sina × auk × -[m-](n)kr × aftiʀ × muþur × sina

× inkifastr × lit × rista × runaʀ þisaʀ × aftiʀ × rahnfriþi × kuinu × sina × auk × -[m-](n)kr × aftiʀ × muþur × sina

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, U 148, mindre flyttblock, röd granit, 1,3 m h, 1,55 m br (N-S) och 0,55 m tj. Runhöjd 7-8 cm. Ristningen vetter mot V. Ristningen lyder i översättning:
Ingefast lät rista dessa runor efter Ragnfrid, sin hustru och Häming efter sin moder. (Revideringsinventeringen 1981)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Täby socken i Täby kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Tämligen brant SV-sluttande blockrik, berg- och moränmark. Skogsmark.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Täby socken eller Täby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.455397
Longitud: 18.003858
Lämnings-ID: L2015:9364
Riksantikvarieämbetets ID: Täby 113:1
Sveriges runinskrifter: U148 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Täby
Socken: Täby
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:9364