Runsten U147, L2015:9647, Täby 114:1 i Täby, Stockholm
Foto av Runsten U147, L2015:9647
Foto av Runsten U147, L2015:9647
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Jórunnr … de lät hugga stenarna till minne av Ingifastr och Ingvarr.

Visa originaltolkning och runtext

-(u)(r)(u)(n) …(t)(r)… þaʀ × litu × hakua × staina × --ti- × iakif… -uk + inkuar

-(u)(r)(u)(n) …(t)(r)… þaʀ × litu × hakua × staina × --ti- × iakif… -uk + inkuar

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, U 147, rödaktig gnejs 1,15 m h, 1 m br (Ö-V) och 0,25 m tj. Runhöjd 8 cm. Ristningen vetter mot S. Texten lyder i översättning:
Jorun (och Estrid) de läto hugga stenarna efter Ingefast och Ingvar. (Revideringsinventeringen 1981)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Täby socken i Täby kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

NÖ-sluttande blockrik moränmark. Skogsmark.

Ca 35 m Ö om stig (N-S). /1981 Intill N om Roslagsleden. /2015

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Täby socken eller Täby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.455122
Longitud: 17.998605
Lämnings-ID: L2015:9647
Riksantikvarieämbetets ID: Täby 114:1
Sveriges runinskrifter: U147 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Täby
Socken: Täby
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:9647