Runsten U131, L2017:527, Danderyd 1:1 i Danderyd, Stockholm
Foto av Runsten U131, L2017:527
Foto av Runsten U131, L2017:527
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Þegn och Danr lät resa stenen till minne av Þorsteinn, sin fader, och Gunnvǫr till minne av sin husbonde."

Visa originaltolkning och runtext

× þiakn × auk × tan × [lit]u × raisa × stain × aftiʀ × þorstain × faþur × sin × auk × kunuar aftiʀ × bonta × sin ×

× þiakn × auk × tan × [lit]u × raisa × stain × aftiʀ × þorstain × faþur × sin × auk × kunuar aftiʀ × bonta × sin ×

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, ca 2,13 m hög ca 1,25 m bred (N-S) och ca 0,40 m tjock. Röd grovkornig stenart, granit. Inskrift på stenens mot Ö vända sida.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Tägn och Dan läto resa stenen efter Torsten, sin fader, och Gunvar efter sin man."

Flyttades 1931.
Flyttades 1957.
Flyttades till nuvarande plats 1968.
Uppmålad och skyltad 1969.
Uppmålad 1982.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Danderyd socken i Danderyds kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

På gräsbevuxen kulle.

På kullen vid klockaregården 35 m S om Skogsviksvägen och 100 m V om Norrtäljevägen.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Danderyd socken eller Danderyd kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.407478
Longitud: 18.033275
Lämnings-ID: L2017:527
Riksantikvarieämbetets ID: Danderyd 1:1
Sveriges runinskrifter: U131 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Danderyd
Socken: Danderyd
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:527