Runsten U127, L2017:652, Danderyd 2:1 i Danderyd, Stockholm
Foto av Runsten U127, L2017:652
Foto av Runsten U127, L2017:652
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Jarlabanki lät resa dessa stenar till minne av sig själv medan han levde, och gjorde den här bron för sin ande, och (han) ensam ägde hela Tábýr."

Visa originaltolkning och runtext

× iarla×baki × lit raisa [×] staina × þasa at sik × kuikuan × auk bru þisa karþi × fur ont sina × auk × ain ati tabu ala-

× iarla×baki × lit raisa [×] staina × þasa at sik × kuikuan × auk bru þisa karþi × fur ont sina × auk × ain ati tabu ala-

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, fragmentarisk, åter hopsatt. Grå granit, ca 2,14 m hög ca 1,38 m bred (N-S) och 0,17 m tjock. Runhöjden är ca 11-12 cm. Inskriften på den mot V vända sidan.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Jarlabanke lät resa dessa stenar efter sig, medan han levde, och han gjorde denna bro för sin själ, och han ägde ensam hela Täby."

Flyttad till nuvarande plats 1915.
Lagad 1930.
Uppmålad 1969.
Uppmålad 1981.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Danderyd socken i Danderyds kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård

Rest invid V kortsideväggen ca 3,15 m N om ingången till Danderyds kyrka.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Danderyd socken eller Danderyd kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.40727
Longitud: 18.036295
Lämnings-ID: L2017:652
Riksantikvarieämbetets ID: Danderyd 2:1
Sveriges runinskrifter: U127 (Upplands runinskrifter)
Plats: Danderyds kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Fot 2
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Danderyd
Socken: Danderyd
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:652