Runsten U1180, L1944:2231, Östervåla 10:1 i Heby, Uppsala
Foto av Runsten U1180, L1944:2231
Foto av Runsten U1180, L1944:2231
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på engelska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Visa originaltolkning och runtext

hi : r-sisʀainþnsnskna[þi]aia[s]kra : irþ[e](o)þiʀ-nosknlisuisi

hi : r-sisʀainþnsnskna[þi]aia[s]kra : irþ[e](o)þiʀ-nosknlisuisi

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, av ljus sandsten, flat huggen framsida. Stenen är 0,9 m hög, 0,55 m bred och 0,1-0,15 m tjock. Invid runstenen finns en skylt med följande text: "Upplandsruninskrifter 1180. Runsten från 1000-talet e. Kr. Inskriftensaknar språklig mening. De flesta tecknen ser ut som runor, men förefaller slumpmässigt ditsatta. Runstenen har varit känd sen1600-talet. Den fick sin nuvarande plats 1940 efter att ha flyttats kortare sträckor i samband med olika vägbyggen."Se skiss i inventeringshandlingarna.

Uppmålad 1988.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Östervåla socken i Heby kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

SV-sluttningen av flack moränhöjd Ö om bäckfåra. Grönområde.

23 m SSÖ om SÖ hörnet av ICA-butik och ca 45-50 m Ö om bro.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Östervåla socken eller Heby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.183982
Longitud: 17.192483
Lämnings-ID: L1944:2231
Riksantikvarieämbetets ID: Östervåla 10:1
Sveriges runinskrifter: U1180 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Heby
Socken: Östervåla
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2231