Runsten U118, L2017:119, Ed 60:1 i Upplands Väsby, Stockholm
Foto av Runsten U118, L2017:119
Foto av Runsten U118, L2017:119
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Ragnfastr lät resa stenen och göra bron till minne av Hemingr, hans far. Han var Ragnhilds son. Och Œpir ristade runorna."

Visa originaltolkning och runtext

ragnfastr ' lit ' (r)[ai](s)a ' [stain · uk · bro · kara ' iftiʀ] emink ' faþ(u)[r ·] sin · an uaʀ ' sun ' rag[niltaʀ · in ·] ybiʀ [risti run]a[ʀ]

ragnfastr ' lit ' (r)[ai](s)a ' [stain · uk · bro · kara ' iftiʀ] emink ' faþ(u)[r ·] sin · an uaʀ ' sun ' rag[niltaʀ · in ·] ybiʀ [risti run]a[ʀ]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, fragment av, 1,6 m hög, 1,5 m bred V 30cg N-Ö 20cg S) och 0,4 m tjock. Ristningen vetter åt SSV. Runhöjden 7-8 cm.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Ragnfast lät resa stenen och göra bron efter Häming, sin fader. Han var Ragnhilds son. Och Öpir ristade runorna."

Uppmålad 1986.

Undersökning i anslutning till runstenen (som omnämner en bro) påvisade inga rester efter äldre bro- eller vägsträckning invid runstenen eller den intilliggande åkern (Rapport dnr 2530/90).

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ed socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Moränslänt invid bergshöjd i Ö

25 m Ö om banvaktsstuga och 5 m NÖ om väg. (Gamla landsvägen) samt 13 m V om kraftledning

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Ed socken eller Upplands Väsby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.504244
Longitud: 17.891911
Lämnings-ID: L2017:119
Riksantikvarieämbetets ID: Ed 60:1
Sveriges runinskrifter: U118 (Upplands runinskrifter)
Plats: Älvsunda
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Öpir 1
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Ed
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:119