Runsten U1178, L1944:2040, Östervåla 11:1 i Heby, Uppsala
Foto av Runsten U1178, L1944:2040
Foto av Runsten U1178, L1944:2040
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Visa originaltolkning och runtext

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, fragmentarisk. Enligt Upplands runinskrifter är stenen 0,90 m h, 1 m br och 0,22 m tj, och inskriften ger ingen språklig mening. Stenen ligger tillsammans med ett antal gravhällar av sandsten infälld i markytan på den Ö sidan av kyrkan. Stenytan är synlig till en storlek av ca 1,1x0,7 m, men stenen fortsätter i östlig riktning under grästorven. Rotändan är vänd åt NV. Runhöjd: 5 cm. Ristningen är inte uppmålad. Hällen besiktad år 2014. (Raä dnr: 3.4.2-2568-2014)

Äldre beskrivning: Runsten, fragmentarisk. Enligt 1960 års inventering stod runstenen då lutad mot en kyrkogårdsmur (markerad på kartan). Där finns den inte kvar. Enligt kyrkogårdsvaktmästaren har en trasig sten för en del år sedan burits ned i en källare vid kyrkan för förvaring. Se skiss i inventeringshandlingarna.
Enligt Upplands runinskrifter förvarades stenen i vapenhuset efter att den påträffats 1931 en halv meter under golvet, intill kyrkans norra vägg. Nu finns den i Västerås museum. Enligt Upplands runinskrifter är höjden 0,90 m, 1 m bred och 0,22 m tjock och inskriften ger ingen språklig mening.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Östervåla socken i Heby kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:2,6 m Ö om korväggen, 3,9 m SÖ om kyrkans NÖ-hörn.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Östervåla socken eller Heby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.178754
Longitud: 17.178553
Lämnings-ID: L1944:2040
Riksantikvarieämbetets ID: Östervåla 11:1
Sveriges runinskrifter: U1178 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Heby
Socken: Östervåla
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2040