Runsten U1177, L1939:5711, Harbo 282 i Heby, Uppsala
Foto av Runsten U1177, L1939:5711
Foto av Runsten U1177, L1939:5711
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"§A Ásgeirr och Meginbjǫrn och Litli lät resa stenen till minne av Tobbi/Tubbi, Ásgerðrs far. §B Œpir huggen."

Visa originaltolkning

§A askiʀ ⁓ uk ⁓ meginbiarn ⁓ uk ' litli ⁓ litu ⁓ risa ⁓ stin ⁓ at ' tuba · faþur ⁓ askiarþ ⁓ §B ybiʀ ' risti

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Rusnsten, U 1177, av röd granit, sekundärt uppställd V om den högliknande stensättning inom gravfältet RAÄ-nr Harbo 4:1.
Runstenen är 2 m h ovan jord, 1 m br (NNÖ-SSV) och 0,6 m tj. Såväl ornametik som runslinga på båda V och S sidan, dock främst på den V, där även 1 kors ingår. Runhöjden ca 6 cm. Runstenen flyttades 1924 från en plats ca 100 m NÖ om nuvarande, där den legat kullfallen (se RAÄ-nr Harbo 4:2). Inskrift: "Åsger och Mäginbjörn och Litle läto resa stenen efter Tobbe, Åsgärds fader. Öpir ristade".

Våren 1990, brändes sopor och annan bråte inom gravfältet, så att ett ca 35 m2 stort område avbränts och belamrats med förbränt järnskot mm. Avståndet till runstenen är ca 7 m mot S. På brandplatsen har stenar eldsprängts och en ev, underliggande stensättning svårt skadats.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Harbo socken i Heby kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Runorna är kraftigare huggna än ornamentiken.

Vill du se flera runstenar i Harbo socken eller Heby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.117753
Longitud: 17.221681
Lämnings-ID: L1939:5711
Riksantikvarieämbetets ID: Harbo 282
Sveriges runinskrifter: U1177 (Upplands runinskrifter)
Plats: Hässelby
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Röd granit
Runristare: Öpir 1
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar: Runorna är kraftigare huggna än ornamentiken.
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Heby
Socken: Harbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1939:5711