Runsten U1176, L1944:52, Huddunge 12:1 i Heby, Uppsala
Foto av Runsten U1176, L1944:52
Foto av Runsten U1176, L1944:52
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Gillaug och Fundinn lät resa stenen till minne av Þórir, deras bror, och Eileifr till minne av(?) hans / även (till minne av hans) släkting."

Visa originaltolkning och runtext

kilauk ' uk ' funtin ' litu risa ' stin ' at ' þori ' broþur ⁓ sin ⁓ uk ⁓ ilefr ' uk ' mak

kilauk ' uk ' funtin ' litu risa ' stin ' at ' þori ' broþur ⁓ sin ⁓ uk ⁓ ilefr ' uk ' mak

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, av röd granit, 1,85 m hög och 1,1 m bred (Ö-V) och 0,20-0,35m tjock. Runhöjd 6 cm. Inskrift på den mot S vända sidan
Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Gillög och Funnen läto resa stenen efter Tore, sin broder, och Eliv efter sin svåger (måg)." Se skiss i inventeringsboken.

Restes på bättre grund 1951.
Uppmålad 1988.

Stenen riktad och fundament markförstärkt 2020 eftersom stenen lutade.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Huddunge socken i Heby kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Åkerholme i huvuddalgång S om å.

10 m SV om åkerkant och 3 m SÖ om åkerkant.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Många grunda skisslinjer. Stille (1999b:145) tolkar mak som namnet MakR (ack.)

Vill du se flera runstenar i Huddunge socken eller Heby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.033603
Longitud: 16.966098
Lämnings-ID: L1944:52
Riksantikvarieämbetets ID: Huddunge 12:1
Sveriges runinskrifter: U1176 (Upplands runinskrifter)
Plats: Huddunge by
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Rödgrå finkornig granit
Runristare: Öpir 1
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar: Många grunda skisslinjer. Stille (1999b:145) tolkar mak som namnet MakR (ack.)
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Heby
Socken: Huddunge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:52