Runsten U1172, L1944:944, Vittinge 26:1 i Heby, Uppsala
Foto av Runsten U1172, L1944:944
Foto av Runsten U1172, L1944:944
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Björn och hans bröder reste denna sten till minne av Sigbjörn av Holmr.

Visa originaltolkning och runtext

biarn + auk + þair + biruþr + rastu + stain × þina × aftir + sihbiarn i humi

biarn + auk + þair + biruþr + rastu + stain × þina × aftir + sihbiarn i humi

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, grå granit, 1,68 m hög, 1,2 m bred vid basen (NÖ-SV) och 0,27-0,32 m tjock. Avsmalnande uppåt till en spets. Den ristade sidan vetter åt NV. Uppmålad. Stenen är nedsjunken. Vid senaste uppmätningen ca 1988 togs jord bort framför stenen så att helar istningen syns. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Björn och hans bröder reste denna sten efter Sigbjörn i Holm.". Enligt Upplands runinskrifter finns en sällsynt runstensornamentik - en trikvetra-figur- placerad på ristningsytans översta del.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vittinge socken i Heby kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Mycket flack höjd. Lerjord. Tomt.

2 m SV om SSV hörnet av bostadshus och 7 m S om grusgång.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Överst finns en trikvetra.

Vill du se flera runstenar i Vittinge socken eller Heby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.897852
Longitud: 16.956053
Lämnings-ID: L1944:944
Riksantikvarieämbetets ID: Vittinge 26:1
Sveriges runinskrifter: U1172 (Upplands runinskrifter)
Plats: Holm, Sveden
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Grovkornig granit
Runristare: Erik
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar: Överst finns en trikvetra.
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Heby
Socken: Vittinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:944