Runsten U1170, L1944:983, Vittinge 5:1 i Heby, Uppsala
Foto av Runsten U1170, L1944:983
Foto av Runsten U1170, L1944:983
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Visa originaltolkning och runtext

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Bildsten, i runstil, grå granit, 1,35 m hög, 1,1 m bred (N-S) och 0,45 m tjock. Den ristade sidan vetter mot Ö. Tecken (ej runor) finns i slingan. Uppmålad. 0,5 m S härom är skylt av lättmetall genom RAÄ, av vilken text framgår att stenen var känd sedan 1600-talet, då den låg i klockstapelns grund. Jfr liknande runsten vid St. Ramsjö (RAÄ nr25, nu överförd till RAÄ nr 319 i Västerlövsta socken).

På kyrkans S långvägg finns inom fyrkantig yta ovanför portinskriften: VITTINGE KYRAK \ byggd 1308 \ tillbyggd 1754. I kyrkan finns en gravhäll inmurad i pelare med inskriften: BRUNNERIUS \ PASTOR HVIT \ 1717 Bebyggelselämning, (?), bestående av stenar travade på varandra på 1 m djup och ca 0,6 m omfattning i h, liknande men av äldre byggnad. Belägenhet ca 7 m SSÖ om S kyrkporten, ca 5 m VSV om hörn på gravkor och ca 2 m NNV om Einar Edholms grav, uppgift av f.d. kyrkvaktaren Holger Jonsson.10 m NNV om NV hörn av N sidokoret på kyrkan är: Gravhäll, liggande, rödbrun skiktad sandsten, 1,5 m lång, 0,95 m bred, oregelbunden form och 0,15 m hög, med sentida runor. F.d. vägmästaren och riksantivkarens ombud Gideon Gustafsson, 1889-1970 högg själv stenen åt sig själv och hans legendariska hustru Norrgårds-Edit.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vittinge socken i Heby kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack bergshöjd. Kyrkogård.

16 m VSV om SV hörnet på kyrkan, 0.5 m Ö om kyrkogårdsmur samt 3m SV om klockstapel SV hörnet.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Vittinge socken eller Heby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.888387
Longitud: 16.999896
Lämnings-ID: L1944:983
Riksantikvarieämbetets ID: Vittinge 5:1
Sveriges runinskrifter: U1170 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Heby
Socken: Vittinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:983