Runsten U117, L2017:800, Ed 62:2 i Upplands Väsby, Stockholm
Foto av Runsten U117, L2017:800
Foto av Runsten U117, L2017:800
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Þorfastr och Ingilaug lät resa stenen till minne av Geirbjörn, deras son.

Visa originaltolkning och runtext

þorfastr ' uk · ikiluk ' litu ' raisa ' stain ' iftiʀ ' keʀbiarn sun sin

þorfastr ' uk · ikiluk ' litu ' raisa ' stain ' iftiʀ ' keʀbiarn sun sin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

a) Gravfält, ca 100x100 m, bestående av ca 45 fornlämningar. Dessautgöres av ca 10 högar eller högliknande stensättningar, och ca35 stensättningar. Högarna och de högliknande stensättningarna äri allmänhet 6-10 m diam och 0,5-1,0 m h. En hög i gravfältets Ndel är 13 m diam och 1,2 m h. Någon har mindre schaktskador samtden största avplanad topp. Stensättningarna är 4-7 m, någonintill 8 m diam och 0,2-0,4 m h. Övertorvade samt några med0,2-0,4 m h. Övertorvade, samt några med enstaka stenar synliga itorven, och en med ett 1 m st block. Någrahar mittgrop, 1-2 mdiam och ca 0,2 m dj. Ett tiotal ärschaktskadade i större ellermindre utsträckning, varav en endast hälften återstår. Sannolikthar gravfältet ytterligare utbrett sig åt VNV, där park nu äranlagd. Enl 1:a gångsinv har ytterligare två gravar legatomedelbart S om nuvarande begränsning och borttagits i sambandmed parkanläggning. Gravfältet delvis gräsmatta, främst i NVdelen, samt bevuxet med löv- och barrträd i SÖ delen. 62 b)(Inom gravfältet är ä Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ed socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

NV om SÖ sluttande moränmark. Tomtmark och park

62 b:1) 30 m ÖNÖ om mangårdsbyggnad 62b:2) 15 m NÖ mangårdsbyggnad

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Ed socken eller Upplands Väsby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.502699
Longitud: 17.899992
Lämnings-ID: L2017:800
Riksantikvarieämbetets ID: Ed 62:2
Sveriges runinskrifter: U117 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Ed
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:800