Runsten U1165, L1943:8449, Härnevi 46:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U1165, L1943:8449
Foto av Runsten U1165, L1943:8449
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Hjalmdís och Þorsteinn reste dessa stenar till minne av Nokki. Eiríkr skar.

Visa originaltolkning och runtext

hialmtis × (a)uk × þurstain × raistu × sta(i)na × -…-- -ftir × nuka + <airikr> + hiuk

hialmtis × (a)uk × þurstain × raistu × sta(i)na × -…-- -ftir × nuka + <airikr> + hiuk

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 1,68 m h, 1,10 m br (Ö 10cg N-V 10cg S) och 0,4m tj. Ristningen på N sidan. Runstenen är söndersprängd, men nulagad med cement och järnkrampor. Restaurerad 1926 och 1943 gm fornvårdaren O A Öberg. Inskrift enl Wessén-Jansson 1953: "Hjämdis och Torsten reste dessa stenar efter Nocke. Erik högg"Inga andra stenar kunde ses i omgivningen 1980. Enl Wessén-Jansson 1953 står stenen sannolikt på ursprunglig plats. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Härnevi socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

S delen av huvuddalgång intill och S om bäck. Åker.

20 m ÖNÖ om dike (sockengräns) och 65 m Ö 45cg S om korsning avsamma dike och bäck.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Härnevi socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.708399
Longitud: 17.052656
Lämnings-ID: L1943:8449
Riksantikvarieämbetets ID: Härnevi 46:1
Sveriges runinskrifter: U1165 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Härnevi
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:8449