Runsten U1164, L1944:1620, Västerlövsta 54:1 i Heby, Uppsala
Foto av Runsten U1164, L1944:1620
Foto av Runsten U1164, L1944:1620
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Ernlaug lät hugga stenen till minne av … hennes … Hlífsteinn högg runorna.

Visa originaltolkning och runtext

+ erlyg + lit + akua + sten + yfti + un… …e… + sen + lifsten + iyk + runi +

+ erlyg + lit + akua + sten + yfti + un… …e… + sen + lifsten + iyk + runi +

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 1,66 m hög, 1,60 m bred (NNÖ-SSV) och 0,1-0,25 m tjock. Runhöjd 7-9 cm. Inskrift på den mot VSV vettande sidan. RAÄ-upplysningsskylt är ankringad på en metallstolpe 1 m NV om runstenen.
Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Ärnlög lät hugga stenen efter ..., sin ... Livsten högg runorna."

Uppmålad 1964.
Riktad 1968.
Uppmålad 1986.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Västerlövsta socken i Heby kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Grusplan. Gammal vägkorsning.

14 m ÖNÖ om väg (NNV-SSÖ) vid en punkt 30 m NNV vägkorsning 2 mSSÖ om gammal väg (VSV-ÖNÖ).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Västerlövsta socken eller Heby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.011927
Longitud: 16.840046
Lämnings-ID: L1944:1620
Riksantikvarieämbetets ID: Västerlövsta 54:1
Sveriges runinskrifter: U1164 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Heby
Socken: Västerlövsta
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:1620