Runsten U1163, L1944:4148, Altuna 66:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U1163, L1944:4148
Foto av Runsten U1163, L1944:4148
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Viðbjǫrn och Karlungr och Eringeirr/Eringerr och Nasi/Nesi lät resa denna sten till minne av Erinbjörn, deras duktiga fader."

Visa originaltolkning och runtext

uiþbiurn × ok : karlunkr : ok × erinker : ok × nas(i) × litu × risa × stii × þina × eftir × eriibiun × f[aþu]r × sii × snelan

uiþbiurn × ok : karlunkr : ok × erinker : ok × nas(i) × litu × risa × stii × þina × eftir × eriibiun × f[aþu]r × sii × snelan

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 1,85 m hög, 1 m bred (Ö-V) och 0,25-0,5 m tjock. Närmast rektangulär genomskärning. Runhöjd 3-8 cm. Ristningen vetter mot N. Stenen har förut varit placerad ca 100 m S om fornborgen (196:54) vid Billerstena. Se inv nr 107.

Revinv - 80: Stenen är med sin S sida placerad mot en björk. Denna har med tiden gjort att stenen starkt lutar mot N. För att förhindra att den ska falla har en kätting dragits runt trädet och stenen.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Vidbjörn och Karlung och Ärenger och Nase läto resa denna sten efter Ärenbjörn, sin käcke fader." Den ornamentala utsmyckningen har i hög grad tilldragit sig forskningens uppmärksamhet.

Uppmålad 1984.
Skyltad.

14 m NNÖ om runstenen är en sten 0,37x0,50-0,40 m (N-Ö) st och 0,70 m h. På toppen har den en 0,1 m hög ängel av järn. Stenen står i en sentida uppförd hög, 5 m diam och 1,2 m hög. Grusbeväxt.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Altuna socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krönet av moränhöjd. Trädgård.

5 m S 35cg Ö om grusgång och ca 30 m N 10cg V om hushörn (V slottshörnet).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Altuna socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.809849
Longitud: 16.970316
Lämnings-ID: L1944:4148
Riksantikvarieämbetets ID: Altuna 66:1
Sveriges runinskrifter: U1163 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Altuna
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:4148