Runsten U1162, L1944:4428, Altuna 7:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U1162, L1944:4428
Foto av Runsten U1162, L1944:4428
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Bjǫrn och Halfdan lät resa stenen till minne av Ǫzurr, (deras) far, och Þórunnr till minne av (hennes) husbonde."

Visa originaltolkning och runtext

biarn ⁓ uk ' haltin ⁓ litu -…isa ' stin ' at ⁓ osur ' faþur ' uk ⁓ þorun ⁓ bont-

biarn ⁓ uk ' haltin ⁓ litu -…isa ' stin ' at ⁓ osur ' faþur ' uk ⁓ þorun ⁓ bont-

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 2,3 m hög, 1,2 m bred (ÖSÖ-VNV) och 0,35 m tjock. Runhöjd 6-7 cm. Ristningen vetter mot SSV. Lutar något mot NNÖ. Imålningen bleknad. Stängsel intill och SSÖ därom.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Björn och Halvdan läto resa stenen efter Assur, sin fader, och Torunn efter sin man."

Lagad och rest 1924.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Altuna socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

V kanten av blockrikt moränområde mot sankmark: Skogsmark (barrskog).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Altuna socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.859949
Longitud: 16.9045
Lämnings-ID: L1944:4428
Riksantikvarieämbetets ID: Altuna 7:1
Sveriges runinskrifter: U1162 (Upplands runinskrifter)
Plats: Buska
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Rödgrå grovkornig granit
Runristare: Öpir 1
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Altuna
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:4428