Runsten U1159, L1942:6364, Simtuna 130:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U1159, L1942:6364
Foto av Runsten U1159, L1942:6364
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Lafsi och … och Þorbjörn och Ulf-…/Ulfr … och Fastbjörn, de hade … huggit … sin far. Och Œpir …”

Visa originaltolkning och runtext

lafsi auk ' … uk ' þorbiorn ⁓ uk ⁓ ul(f)… …- ' uk ' fastbiarn ⁓ þiʀ ' litu ⁓ akua ' -… (f)aþur ⁓ sin ' in ⁓ ybi(ʀ) …

lafsi auk ' … uk ' þorbiorn ⁓ uk ⁓ ul(f)… …- ' uk ' fastbiarn ⁓ þiʀ ' litu ⁓ akua ' -… (f)aþur ⁓ sin ' in ⁓ ybi(ʀ) …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runstensblock, granit, 4,5x4 m (NNÖ-SSV) och 1,6 m h. Runhöjd7-10 cm. Inskrift på den mot ÖSÖ vettande, tämligen plana sidan.Blocket är delvis sönderkilat i VNV delen. Ifylld med rött. Starkt söndervittrad ristningsyta nedtill. U 1159. 2) Uppgifter om gravar. Enl R Dybeck 1876 skall "invid honom =130:1 finnas en 14x8fot stor, fyrsidig stensättning och en 3 fot lång, liggande stensamt flera mer eller mindre skadade stensättningar och kullar. Inga spår därav kunde upptäckas 1980. Den tidigare och på ek kartan1961 markerade ängen NV därom är 1980 till större delen uppodladoch har flera röjningsrösen, vilka bör kontrolleras. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Simtuna socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Ö kanten av flack höjdrygg. Betesmark. Enbuskage.

28 m VSV om väg och 9 m SÖ om åker.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Simtuna socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.757282
Longitud: 16.994588
Lämnings-ID: L1942:6364
Riksantikvarieämbetets ID: Simtuna 130:1
Sveriges runinskrifter: U1159 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Simtuna
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:6364