Runsten U1158, L1942:6493, Simtuna 131:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U1158, L1942:6493
Foto av Runsten U1158, L1942:6493
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Guðsteinn(?) och Eistr och ... och Áki lät resa stenen till minne av Freygeirr, deras far. Hlífsteinn högg dessa runor."

Visa originaltolkning och runtext

: kuisþen : yg : estr : yg : uin… : yk : aki : litu : risa : stn : fryke : faþur se : lfsten : iuk : runi : þsa :

: kuisþen : yg : estr : yg : uin… : yk : aki : litu : risa : stn : fryke : faþur se : lfsten : iuk : runi : þsa :

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, gråsten, 1,85 m h, 1,2 m br nedtill (N 10cg V-S 10cg Ö)och 0,1-0,25 m tj. Något avamalnande uppåt. Runhöjd 6-8 m. Inskrift på den mot V vettande sidan. Toppen är avslagen och saknas. Ifylld med rött. Runstenen är rest i en stensättningsliknande förhöjning, rund, 5-6 m diam och -1,0 m h. Övertorvad med i ytan talrika stenar, 0,2-1,1 m st. U 1158. Runstenen står enl geol bl 1865N om vägskäl och mellan vägarna ca 200 m N om gården. Flyttadesefter ansökan av markägaren och skolläraren Erik Lundeblom 1884 från denna plats -se nr 383- till gården, Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Simtuna socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack blockrik moränhöjd. Tomtmark.

35 m NÖ om landsväg och 22 m Ö om stenmur. 17 m V om villa.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Simtuna socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.782192
Longitud: 16.968227
Lämnings-ID: L1942:6493
Riksantikvarieämbetets ID: Simtuna 131:1
Sveriges runinskrifter: U1158 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Simtuna
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:6493