Runsten U1156, L1942:6254, Simtuna 126:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U1156, L1942:6254
Foto av Runsten U1156, L1942:6254
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Snorrir/Snerrir och Krókr reste denna sten till minne av Herjulfr, till minne av sin far."

Visa originaltolkning och runtext

snor[i]r + auk + kurukr × raistu + stain + þin[a] + aftir + hariulf × aftir × faþur + sii

snor[i]r + auk + kurukr × raistu + stain + þin[a] + aftir + hariulf × aftir × faþur + sii

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten, gråsten, 1,6 m h, 1,4 m br (N-S) och 0,2-0,3 m tj. Runhöjd 7-8 cm. Inskrift å den mot Ö vettande, tämligen släta sidan. Ifylld med rött. Den i höjdled ituspruckna stenen är lagad medfin cement. 22m Ö 20cg N om nr 1 är nr 2) 7 m NNV om landsväg och 9 m S om hushörn (villa) är nr 2) Runsten, gråsten, 1,40 m h, 1,2 m br (N 35cg V-S 35cg Ö) och 0,15-0,4 m tj. Runhöjd 7-8 cm. Inskrift å den mot VSV vettande släta sidan. Ifylld med rött. Nr U1155(2) och U 1156(1). Tidigare och troligen ursprunglig plats för båda stenarna är gärdet N om gården, se nr 382. 3) 34 m NNV omnr 1 och vid N gaveln av uthus är en väghållningssten?, 0,6x0,5x0,07 m. På ena flatare sidan är otydligt inhugget: "N: 35 H S 36" Se skiss i boken! Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Simtuna socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack höjd. Gårdstomt.

Nr 1) 8 m NNV om landsväg, 7 m Ö om SSÖ knuten av uthus och 2 mS om trädgårdsgång.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Simtuna socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.759231
Longitud: 16.980358
Lämnings-ID: L1942:6254
Riksantikvarieämbetets ID: Simtuna 126:1
Sveriges runinskrifter: U1156 (Upplands runinskrifter)
Plats: Hjälteberga
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Erik
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Simtuna
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:6254