Runsten U1152, L1943:4556, Frösthult 2:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U1152, L1943:4556
Foto av Runsten U1152, L1943:4556
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Ernlaug lät hugga stenen till minne av Þorsteinn, hennes husbonde. Hlífsteinn.

Visa originaltolkning och runtext

+ erlyg + let akua + sten + ʀfti þursten + buonta sen + lifsten +

+ erlyg + let akua + sten + ʀfti þursten + buonta sen + lifsten +

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 1,65 m hög, 1,60 m bred (Ö 15cg S-V 15cg N) och 0,70 m tjock. Runhöjd 6-8 cm. Ristningen vetter mot S. Stenen står på en gjuten sockel.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Ärnlög lät hugga stenen efter Torsten, sin man. Livsten (ristade)."

Restes 1943.
Uppmålad 1968.
Uppmålad 1999.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Frösthult socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Dikesren.

1 m N om landsväg och 6 m VNV om utfart.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Frösthult socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.733801
Longitud: 17.015315
Lämnings-ID: L1943:4556
Riksantikvarieämbetets ID: Frösthult 2:1
Sveriges runinskrifter: U1152 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Frösthult
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:4556