Runsten U1151, L1943:5462, Frösthult 6:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U1151, L1943:5462
Foto av Runsten U1151, L1943:5462
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Heðindís lät resa denna sten till minne av Holmfastr, hennes husbonde, och till minne av Engli/Egli, hennes son. Må Gud hjälpa deras andar."

Visa originaltolkning och runtext

× haþintis × la- …sa × stain × þana × aftir × hulmfast + buta × sin × auk × at × akla × sun sin × kuþ + hia-bi × ot × þaira ×

× haþintis × la- …sa × stain × þana × aftir × hulmfast + buta × sin × auk × at × akla × sun sin × kuþ + hia-bi × ot × þaira ×

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 1,50 m hög (Ö 30cg S-V 30cg N), 1,0 m bred och 0,33 m tjock. Runhöjd 6-9 cm. Ristningen vetter åt S. På ömse sidor står torra enbuskar.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Hedendis lät resa denna sten efter Holmfast, sin man, och efter Ängle, sin son. Gud hjälpe deras ande."

Restes 1950.
Uppmålad 1999.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Frösthult socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Trädgård. Tomtmark.

8 m N om landsväg och 13 m ÖSÖ om körvägsförgrening.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Frösthult socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.736258
Longitud: 16.998468
Lämnings-ID: L1943:5462
Riksantikvarieämbetets ID: Frösthult 6:1
Sveriges runinskrifter: U1151 (Upplands runinskrifter)
Plats: Brunnby
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Blågrå granit
Runristare: Erik
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Frösthult
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:5462