Runsten U1149, L1941:8449, Älvkarleby 144:1 i Älvkarleby, Uppsala
Foto av Runsten U1149, L1941:8449
Foto av Runsten U1149, L1941:8449
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Þorbjǫrn och Knútr, denna lät resa denna sten till minne av Geirmundi/Geirmundr, deras far. Må Gud och Guds moder hjälpa hans själ. Sveinn och Ásmundr markerade denna sten."

Visa originaltolkning och runtext

þurbiurn ' auk| |knutr ' þaiʀ litu rita^u stain þino| |oftiʀ ' kaiʀmunta faþur sin kuþ hialbi hons| |salu| |uk| |kuþs muþiʀ ' suain ouk osmunrt markaþu stin þino

þurbiurn ' auk| |knutr ' þaiʀ litu rita^u stain þino| |oftiʀ ' kaiʀmunta faþur sin kuþ hialbi hons| |salu| |uk| |kuþs muþiʀ ' suain ouk osmunrt markaþu stin þino

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, U 1149, av röd sandsten, 2,15 m h, 1,25 m bred och 0,17-0,22 m tj. Stående mot järnstativ. Ristningen vetter åt Ö och mot väg. Runhöjden är 3,5-9,5 m.
Inskrift i översättning. Torbjörn och Knut, de läto resa denna sten efter Germund sin fader. Gud hjälpe hans själ och Guds moder. Sven och Asmund märkte (eller ristade) denna sten.
Stenen troligen ristad av Asmund Karlsson som ristat flera av Upplands runstenar och som var verksam omkring 1020-1040 e kr.
Inskriften finns nu på en tavla med glas uppsatt på en stör; den står f n löst uppställd mot baksidan av runstenen. Den bör förnyas ty texten är nu nästan oläslig. (Förstagångsinventeringen 1953)

- - Revideringsinventeringen 2012: Ny metallskylt står intill N om runstenen. Enligt Magnus Kjällström kan Åsmund ha börjat sin egentliga verksamhet i Gästrikland, där han förmodligen har varit medhjälpare till en ristare vid namn Sven.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Älvkarleby socken i Älvkarleby kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Moränmark.

35 m S om vägkrök och 2 m V om väg; 7,5 m SSV om infartsväg till tomt; 5 m N om tomtgräns förlängning över väg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Älvkarleby socken eller Älvkarleby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.633691
Longitud: 17.377571
Lämnings-ID: L1941:8449
Riksantikvarieämbetets ID: Älvkarleby 144:1
Sveriges runinskrifter: U1149 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Älvkarleby
Socken: Älvkarleby
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:8449