Runsten U1146, L1941:1439, Tolfta 8:1 i Tierp, Uppsala
Foto av Runsten U1146, L1941:1439
Foto av Runsten U1146, L1941:1439
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Ráðulfr och Fundinn och Ǫnundr, bröderna reste denna sten till minne av Kári den vältalige, deras fader, son till Uggr av Svanabýr."

Visa originaltolkning och runtext

[raþulfr : (a)](u)k : funtin : auk : a(n)untra : bruþr : ritu : stain : þinsa : abtir : kara : faþur : sin : in : mal:s[b]aka : sun : uks : [i · sua]n[o]bu :

[raþulfr : (a)](u)k : funtin : auk : a(n)untra : bruþr : ritu : stain : þinsa : abtir : kara : faþur : sin : in : mal:s[b]aka : sun : uks : [i · sua]n[o]bu :

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, U 1146, gråsten, ca 1,85 m h, ca 1,10 m br (Ö-V) och ca 0,60 m tj. Inskrift på den mot S vända sidan. Nedre V delen saknas och är ersatt med cement. Runhöjden är 4,5-6 cm. Inskriften ifylld med röd färg. (Förstagångsinventeringen 1952).

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tolfta socken i Tierps kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Sydsluttning av moränås.

Belägen ca 4 m N om vägen Gillberga - Skämsta, ca 5,5 m V 10cg Nom staket (ägogräns?) gående i riktning N 10cg Ö-S 10cg V. Ca 26m Ö 25cg S om Nö hörnet av byggnad (Förstagångsinventeringen 1952).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Tolfta socken eller Tierp kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.350664
Longitud: 17.544781
Lämnings-ID: L1941:1439
Riksantikvarieämbetets ID: Tolfta 8:1
Sveriges runinskrifter: U1146 (Upplands runinskrifter)
Plats: Gillberga
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Mörk diabas
Runristare: Samma som gjort U 1016.
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Tierp
Socken: Tolfta
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:1439