Runsten U1145, L1942:5463, Tierp 29:1 i Tierp, Uppsala
Foto av Runsten U1145, L1942:5463
Foto av Runsten U1145, L1942:5463
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Ríkr lät resa denna sten till minne av Fasti, hans far, och Gunnþrúðr (också reste). Må Gud och Guds mor hjälpa hans själ."

Visa originaltolkning och runtext

: r(i)kr ' lit raisa stain þino ' abtiʀ fasta faþur sin auk þauh kunþruþr ' k[uþ hial]bi hons| |salu| |uk| |kuþs muþiʀ

: r(i)kr ' lit raisa stain þino ' abtiʀ fasta faþur sin auk þauh kunþruþr ' k[uþ hial]bi hons| |salu| |uk| |kuþs muþiʀ

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, U 1145, rödaktig granit, ca 2,1 m h, 1,2 m br (N 45cg V-S 45cgÖ) och 0,6 m tj. Ristning på stenens mot SV vända sida. Runhöjd 7-9 cm.

: r(i)kr ' lit raisa stain þino ' abtiR fasta faþur sin auk þauh kunþruþr ' k[uþ hial]bi hons| |salu| |uk| |kuþs muþiR
Ríkr lét reisa stein þenna eptir Fasta, fôður sinn, ok þau Gunnþrúðr. Guð hjalpi hans sálu ok Guðs móðir.
RikR let ræisa stæin þenna æftiR Fasta, faður sinn, ok þau Gunnþruðr. Guð hialpi hans salu ok Guðs moðiR.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tierp socken i Tierps kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Vägkant.

Ca 2 m ÖNÖ om landsväg, ca 1,5 m N 25cg V om byväg. /1952

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Tierp socken eller Tierp kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.266633
Longitud: 17.456391
Lämnings-ID: L1942:5463
Riksantikvarieämbetets ID: Tierp 29:1
Sveriges runinskrifter: U1145 (Upplands runinskrifter)
Plats: Yttrö
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Röd granit
Runristare: Åsmund
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Tierp
Socken: Tierp
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:5463